Wykłady podatkowe

Podstawowa działalność wykładowa

Wykonując zawód doradcy podatkowego prowadzę również działalność wykładową, w ramach której realizuję wykłady oraz seminaria dotyczące najbardziej problematycznych zagadnień z zakresu materialnego prawa podatkowego, obowiązujących procedur kontroli oraz procedury sądowo – administracyjnej.

W zakresie działalności wykładowej prowadzonej dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz wielu branżowych podmiotów prywatnych, przez ponad 10 lat wykonałem kilkaset wykładów podatkowych, których najlepsza miarą są zadowoleni uczestnicy.Nowość – wykłady podatkowe w roku 2019.

Kompendium podatkowe 2019 r.

W ramach ww. wykładu przedstawiam znowelizowany stan prawny na gruncie ustaw VAT, CIT oraz PIT obowiązujący od dnia 1.01.2019 r. wraz z nową dokumentacją cen transferowych (nowe regulacje prawne wprowadzone od 2019 r.), omawiam nowe instytucje prawne uregulowane w nowej ustawie Ordynacja podatkowa oraz rozwiązuję bieżące zagadnienia problemowe na gruncie wymienionych tytułów podatkowych (w tym, m.in. w zakresie prawa do doliczenia podatku, zasad prawidłowego deklarowania podatku należnego oraz przestrzegania tzw. staranności gospodarczej na gruncie podatku VAT, a także kontrowersji podatkowych w obszarze przychodów oraz kosztów uzyskania przedsiębiorców w roku 2019).

Praktyka VAT w 2019 r. – nowelizacje ustawy o podatku VAT w 2019 r.

W przedmiotowym wykładzie przedstawiam praktyczne skutki nowelizacji ustawy o podatku VAT obowiązującej od 1.01.2019 r., w tym mi.n. nowe zasady opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych, procedurę sprzedaży usług cyfrowych, likwidację deklaracji VAT, nowe regulacje dla kas fiskalnych, jak również przedstawiam podsumowanie nowelizacji VAT w 2018 r. (p.wsz. w zakresie JPK, split payment) oraz omawiam najnowsze orzecznictwo TS UE oraz wyroki NSA w zakresie podatku VAT wyjaśniające przedsiębiorcom prawidłowe sposoby konstruowania stanów faktycznych.

Nowelizacja VAT, CIT, PIT w 2019 r.

W zakresie merytorycznym wymienionego wykładu w sposób kompleksowy przedstawiam cały znowelizowany stan prawny na gruncie podstawowych ustaw materialnego prawa podatkowego, tj. ustaw o podatkach: VAT, CIT oraz PIT, który ustawodawca znowelizował od dnia 1.01.2019 r.

Nowa ustawa Ordynacja podatkowa – 2020 r.

W przedmiotowym wykładzie przedstawiam oraz omawiam regulacje prawne zawarte w nowej ustawie Ordynacja podatkowa (która ustawodawca wprowadzi w życie od 1.01.2020 r.), w tym, przede wszystkim, nowe instytucje procesowe (takie jak umowy podatkowe, umowy o współdziałanie, mediacja, procedura konsultacyjna, prawa i obowiązki podatników), kwestie reprezentacji w prawie podatkowym i nowych zasad prawa podatkowego, jak również przebudowanych instytucji prawnych (w tym, przedawnienia zobowiązań podatkowych, nadpłaty podatku, zasad nowych interpretacji prawa podatkowego) oraz nowych regulacji w zakresie kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.

Nowe możliwości kontroli przedsiębiorców oraz konsolidacja służb skarbowych – KAS w 2019 r.

W przedmiotowym wykładzie przedstawiam praktyczne skutki nowelizacji obowiązującego stanu prawnego, na podstawie którego organy podatkowe, organy celne oraz organy kontroli skarbowej prowadzą wszystkie procedury kontrolne w 2019 r.  Od roku 2017 zaczęła funkcjonować zupełnie nowa służba kontrolna, w postaci organów celno – skarbowych. W toku wykładu omawiam cały nowy stan prawny oraz procedurę kontroli stosowaną przez organy KAS. Jednocześnie w sposób kompleksowy przedstawiam również nowelizację /ordynacji podatkowej dokonanej od dnia 1.01.2019 r.

Praktyczne warsztaty – prawo do odliczenia podatku naliczonego w 2019 r.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony VAT to najważniejszy element konstrukcyjny całego systemu VAT. Celem uregulowania unijnego podatku obrotowego jest przede wszystkim zapewnienie neutralności podatku od wartości dodanej dla podatników tego podatku. Dokonywane kolejne nowelizacje ustawy w nowy sposób wyraziły moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, co w praktyce budzi znaczne kontrowersje i wątpliwości przedsiębiorców oraz rodzi spory z organami podatkowymi. W efekcie prowadzonych kontroli to podstawowe prawo podatników jest cały czas często kwestionowane. Obrona kontrolowanych stanów faktycznych wynika przede wszystkim z podstawowych zapisów Dyrektywy VAT oraz najnowszego orzecznictwa Trybunału, co dokładnie wyjaśniam podczas prowadzonego wykładu.

Praktyka podatku VAT w 2019 r. w branży budowlanej

Opodatkowanie podatkiem VAT branży budowlanej od wielu lat budzi szczególne zainteresowanie wszystkich organów kontroli. Przepisy regulujące skutki podatkowe poszczególnych transakcji nie były zgodne z porządkiem unijnym. Kolejne nowelizacje podatku VAT wprowadziły istotne zmiany związane nie tylko z nową definicją terenów budowlanych, ale przede wszystkim z nową zasadą powstania obowiązku podatkowego, nowymi regułami szczególnymi dla usług budowlanych i usług budowlano – montażowych, właściwym ustaleniem podstawy opodatkowania oraz odpowiednim dokumentowaniem prowadzonych operacji gospodarczych. Nie oznacza to jednak, iż wygasły spory z organami podatkowymi. FM dopiero w roku 2016 opublikował wyjaśnienia dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych. Zapraszam Państwa do udziału w obszernym wykładzie, w toku którego omawiam praktyczne konsekwencje nowelizacji VAT dla branży budowlanej oraz rozwiązuję aktualne problematyczne stany faktyczne dotyczące prowadzonych transakcji i zasad ich opodatkowania podatkiem VAT w 2019 r.

Podatek VAT w transakcjach transgranicznych w 2019 r.

Obrót transgraniczny, transakcje WDT, WNT, operacje gospodarcze eksportu oraz importu (poza unijne) dokonywane przez polskich przedsiębiorców, od dawna stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania wszystkich organów kontroli. Poszczególne zmiany przepisów wprowadzane są w kolejnych latach podatkowych. Od 1 .01.2017 r. ustawodawca wprowadza nowe zasady odliczania podatku VAT w przypadku transakcji WNT oraz importu usług. KE zamierza w najbliższym czasie wprowadzić istotne zmiany dla rozliczeń wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowych.  W toku przedmiotowego wykładu omawiam nie tylko pełen zakres obowiązujących regulacji prawnych w roku 2019, ale również szczególną uwagę zwracam na rozstrzygnięcia wielu aktualnych problemów podatkowych na gruncie analizowanych transakcji gospodarczych, w kontekście aktualnego orzecznictwa TS UE oraz wyroków NSA.

Oferta specjalna:

zapraszam Państwa do przeprowadzenia specjalnych, dedykowanych, wertykalnych wykładów branżowych, dotyczących kompleksowych skutków podatkowych transakcji gospodarczych dokonywanych przez podatników, prowadzonych przez przedsiębiorców wykonujących działalność we wszystkich sektorach rynkowych, o ściśle ukierunkowanej tematyce, które przygotowuję i opracowuję na indywidualne zamówienia, stosownie do praktyki obrotu, indywidualnych zagadnień oraz potrzeb przedsiębiorców, których efektem jest również przedstawienie i opracowanie praktycznych rozwiązań wszystkich bieżących podatkowo – prawnych problemów, na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

Na Państwa życzenie opracowuję również oraz prowadzę specjalne trzydniowe zamknięte wykłady i seminaria branżowe w zakresie podatku od towarów i usług, podatku CIT/PIT oraz wszystkich obowiązujących procedur kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.