31.12.2013 r. – Koszty i przychody w podatkach dochodowych

31 01 2014

Zakupy artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, szkoleń, spotkań i narad wewnętrznych, stanowią oczywisty koszt podatkowy a pracodawca nie ma obowiązku doliczyć ich do przychodów pracowników. Podobnie, wydatki przedsiębiorców na usługi cateringowe i usługi gastronomiczne na potrzeby szkoleń, spotkań i konferencji są wydatkami stanowiącymi koszty uzyskania przychodów i przedsiębiorcy nie mają obowiązku doliczyć ich do przychodów ze stosunku pracy. W powyższym zakresie uzyskałem 4 interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: ILPB3/423-424/13-2/JG, ILPB1/415-1041/13-2/TW, ILPB3/423-416/13-2/JG oraz ILPB1/415-1047/13-2/TW.05.12.2013 r. – Prawo do zwolnienia z VAT czynności likwidacji szkód (obrona stanu faktycznego przed NSA w Warszawie)

7 12 2013

Miło mi poinformować, iż NSA w wyroku z dnia 5.12.2013 r. uznał moje stanowisko w kwestii pełnego prawa do zwolnienia z podatku VAT czynności likwidacji szkód wykonywanych przez agenta ubezpieczeniowego (sygn. akt. I FSK 1649/12). W ww. orzeczeniu NSA jednoznacznie potwierdził prawidłową wykładnię art. 43 ust. 13 VAT w związku z art. 43 ust.1 pkt 37 VAT, w zakresie możliwości stosowania opisywanego zwolnienia podatkowego, wyrażoną uprzednio przez WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 7.08.2012 r. (I SA/Bd 438/12).

Piotr Kostrzewski25.11.2013 r. – Prawo do odliczenia podatku naliczonego (obrona stanu faktycznego przed WSA w Bydgoszczy)

6 12 2013

Miło mi Państwa poinformować o wyniku sprawy, którą prowadziłem przed WSA w Bydgoszczy. Otóż w wyroku z dnia 25.11.2013 r. (I SA/Bd 672/13) WSA potwierdził pełne prawo podatnika podatku VAT do odliczenia podatku naliczonego, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z unijnej dotacji. Tym samym jednoznacznie potwierdził, iż pomiędzy zakupami a prowadzonymi czynnościami opodatkowanymi nie musi istnieć związek bezpośredni, a prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego w takich sytuacjach nie może zostać odebrane.

Piotr Kostrzewski14.04.2011 r. Praktyka orzecznicza sądów administracyjnych (Warszawa)

29 04 2011

W dniu 14.04.2011 r. zrealizowałem dla portalu podatki.biz obszerny wykład dotyczący praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych w bieżącym roku podatkowym. W toku wykładu oprócz instytucji skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjnej do NSA oraz drogi podatnika do ETS, przedstawiłem własne analizy oraz komentarze do najnowszych rozstrzygnięć NSA oraz wyroków wojewódzkich sądów adminitracyjnych zapadłych w ostatnim okresie czasu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od obób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

14.04.2011 r. Piotr Kostrzewski 13.04.2011 r. Praktyczne warsztaty – prawo do odliczenia podatku VAT (Warszawa)

29 04 2011

13.04.2011 r. przeprowadziłem w Warszawie nowy wykład szkoleniowy w postaci praktycznych warsztatów dotyczacych podstawowego dla elementów konstrukcyjnych podatku VAT prawa do odliczenia podatku naliczonego przysługującego podatnikom tego podstawowego tytułu podatkowego. W toku wykładu szczególną uwagę skupiłem na określonych przez ustawodawcę warunkach formalnych umożliwiających odliczenie podatku VAT, określeniu terminu powstania prawa do odliczenia u poszczególnych podatników, analizie przesłanek wyłączających prawo do odliczenia podatku naliczonego a także najnowszego orzecznictwa sądowego zapadlego na gruncie ustawy o podatku VAT.

13.04.2011 r. Piotr Kostrzewski 30.03.2011 r. Koszy uzyskania przychodów w 2011 r. (Warszawa)

29 04 2011

Zagadnienie prawidłowego określania kategorii kosztów uzyskania przychodów przez podatników od wielu już lat stanowi podstawowy przedmiot sporów z organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Ta podstawowa kategoria podatków dochodowych stanowiła główny przedmiot szczególowej analizy oraz obszernego wykładu przeprowadzonego w dniu 30.03.2011 r. dla portalu podatki.biz w Warszawie.

30.03.2011 r. Piotr Kostrzewski29.03.2011 r. Podatkowe kompendium świadczeń pracowniczych (Warszawa)

29 04 2011

W dniu 29.03 br. przeprowadziłem w Warszawie wykład dotyczacy opodatkowania świadczeń pracownicznych na gruncie obu ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o podatku VAT.  Szczególną uwagę uczestników skupiły rozważania dotyczące kontrowersyjnej uchwały NSA z dnia 24.05.2010 r. (II FPS 1/10) podjętej w sprawej opodatkowania pakietów medycznych dla pracowników z tzw. ceną ryczałtową oraz analiza wyroku NSA z dnia 5.09.2010 r. (I FSK 536/08) w sprawie opodatkowania dojazdów pracowników do pracy.

29.03.2011 r. Piotr Kostrzewski22.03.2011 r. Podatek VAT w branży budowlanej (Warszawa)

29 04 2011

W dniu 22.03.2011 r. dla portalu podatki.biz zrealizowałem w Warszawie obszerny wykład dotyczacy zasad opodatkowania podatkiem VAT branży budowlanej.

22.03.2011 r. Piotr Kostrzewski21.03.2011 r. Podatek VAT w branży transportowej (Gdańsk)

29 04 2011

Problemy związane z praktyką funkcjonowania podatku VAT w branży transportowej stanowiły podstawowy przedmiot wykładu zreazliowanego dla portalu podatki.biz w dniu 21.02 br. w Gdańsku. Szczególną uwagę poświęciłem na analizę konkretnych stanów faktycznych oraz rozstrzygnięć zapadłych w aktualnym orzecznictwie sądowym.

21.03.2011 r. Piotr Kostrzewski16.03.2011 r. Podatek VAT w branży transportowej (Warszawa)

29 04 2011

16.03.2011 r. prowadziłem w Warszawie nowy, obszerny, zamknięty wykład wertykalny, dotyczacy zagadnień związanych z praktyką funkcjonowania podatku VAT w branży transportowej. Zasady opodatkowania podatkiem VAT firmy transportowej czy spedycyjnej, zagadnienie miejsca świadczenia usług transportowych, międzynardowy transport osób i towarów, problemowe zagadnienia praktyczne oraz analiza najnowszego orzecznictwa NSA a także wojewódzkich sądów administracyjnych stanowiły główny przedmiot omawianego szkolenia.

16.03.2011 r. Piotr Kostrzewski