26.02.2010 r. Szerokie podstawy skargi kasacyjnej

26 02 2010

Wszyscy koledzy reprezentujący podatników przed NSA zdają sobie sprawę jak bardzo istotne jest prawidłowe skonstruowanie podstaw skargi kasacyjnej.

Na podstawie art. 174 pkt 2 ppsa podstawę skargi kasacyjnej stanowić może naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, czyli naruszenie przez Sąd przepisów postępowania sądowoadministracyjnego. Skarżący musi te przepisy bezwzględnie wskazać, powołać, uzasadnić ich naruszenie oraz uprawdopodobnić, iż miało ono istotny wpływ na wynik sprawy.

Zgodnie z art.174 pkt 1 ppsa skargę kasacyjną można również oprzeć na zarzucie naruszenia prawa materialnego, poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Podstawy kasacyjne to oczywiście najważniejsza i najistotniejsza część skargi kasacyjnej, ponieważ stanowią one o granicach związania NSA skargą kasacyjną. Sąd ten nie jest uprawniony do uzupełniania, poprawiania czy samodzielnego konstruowania podstaw kasacyjnych.

W dniu 26.10.2009 r. NSA podjął jednakże niezwykle istotną uchwałę (pierwszą w pełnym składzie wszystkich sędziów NSA), zgodnie z którą podstawa kasacyjna określona w art. 174 pkt 2 ppsa znajduje swoje zastosowanie zarówno do przepisów postępowania sądowo – administracyjnego, jak również do postępowania administracyjnego.

Poniżej teza uchwały:

Przytoczenie podstaw kasacyjnych, rozumiane jako wskazanie przepisów, które – zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną – zostały naruszone przez wojewódzki sąd administracyjny, nakłada na Naczelny Sąd Administracyjny, stosownie do art. 174 pkt 1 i 2 oraz art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), obowiązek odniesienia się do wszystkich zarzutów przytoczonych w podstawach kasacyjnych

Podstawy skargi kasacyjnej muszą być również odpowiednio uzasadnione a uzasadnienie to powinno zawierać rozwinięcie zarzutów kasacyjnych (związek logiczny i funkcjonalny) poprzez wyjaśnienie prawa, przedstawienie argumentacji na poparcie odmiennej niż sąd wykładni czy uzasadnienie zarzutu niewłaściwego zastosowania prawa materialnego lub naruszenia przepisów postępowania.

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info