05.12.2013 r. – Prawo do zwolnienia z VAT czynności likwidacji szkód (obrona stanu faktycznego przed NSA w Warszawie)

7 12 2013

Miło mi poinformować, iż NSA w wyroku z dnia 5.12.2013 r. uznał moje stanowisko w kwestii pełnego prawa do zwolnienia z podatku VAT czynności likwidacji szkód wykonywanych przez agenta ubezpieczeniowego (sygn. akt. I FSK 1649/12). W ww. orzeczeniu NSA jednoznacznie potwierdził prawidłową wykładnię art. 43 ust. 13 VAT w związku z art. 43 ust.1 pkt 37 VAT, w zakresie możliwości stosowania opisywanego zwolnienia podatkowego, wyrażoną uprzednio przez WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 7.08.2012 r. (I SA/Bd 438/12).

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info